مدل ترازوی نفرکش

 

ظرفیت : ۱۵۰ کیلوگرم

واحد وزن: کیلوگرم ، پوند ، اونس

برای مصرف خانگی ویا مطب