• نمایشگر: ۲۴*۳۸
  • ظرفیت:۳۵ / ۵۰کیلوگرم
  • دقت:۳۵ / ۵۰کیلوگرم
  • ابعاد کفه: ۱۰ گرم

دارای ۳۵۰ حافظه برای ثبت قیمت و نام کال
دارای چاپگر حرارتی
امکان انواع گزارش گیری