• ظرفیت:۳۰ کیلوگرم
  • دقت: ۰تا ۱۵ کیلو ۵ گرم / ۱۵ تا ۳۰ کیلو ۱۰ گرم

دارای ۵۶ کلید مستقیم
قابلیت اتصال به بارکد خوان
ارائه انواع گزارشات مورد نیاز
قابلیت چاپ برکاغذ حرارتی ۵۷
راه اندازی همزمان۵ مشتری