مدل BS

 

ظرفیت:        ۲۰۰ کیلوگرم

دقت:            ۵۰ گرم

ابعاد کفه:     ۳۰*۴۰

قابلیت:         قد سنج

 

باشگاهی/ سکه ای