مدل E700

 

ظرفیت:          ۷۰۰ کیلوگرم

دقت:              ۱۰۰ گرم

ابعاد کفه:       ۸۰ *۸۰