مدل ED400/700

 

ظرفیت:           ۴۰۰/۷۰۰ کیلوگرم

دقت:               ۱۰۰/۱۰۰ گرم

ابعاد کفه:        ۸۰*۸۰ / ۷۰*۵۵