مدل L4N

 

ظرفیت:                     ۵۰۰/۱۲۰۰/۲۲۰۰/۳۲۰۰/۵۲۰۰ کیلوگرم

دقت:                         ۱۰۰/۲۰۰/۵۰۰/۵۰۰/۱۰۰۰ گرم

ابعاد کفه:                  ۱۵۰*۱۵۰ / ۱۲۵*۱۲۵ / ۱۰۰*۱۰۰