• ظرفیت:۶۰ /۵۰ / ۲۰ تن
  • ابعاد کفه:۱۶ *۳/ ۹ * ۳ -۱۱ *۳ – ۱۲* ۳/ ۶ * ۳ متر

تعداد لودسل: ۸ / ۶ / ۴ عدد
نوع صفحه: بتن فلز
نوع فونداسیون: درجا / پیش ساخته
نوع اندیکتور: PU800 / PU850
نوع پرینتر: LQ300 EPSON