مدل ترازو آزمایشگاهی

ظرفیت:              از ۱۰۰ گرم تا ۳۰ کیلوگرم

دقت:                  از ۰/۰۰۰۱ گرم تا ۱ گرم

ابعاد کفه:           گرد و مستطیل

 

کارکرد بابرق و باتری