مدل L4 دام کش

 

ظرفیت:              ۱۲۰۰/۲۲۰۰ کیلوگرم

دقت:                  ۲۰۰/۵۰۰ گرم

ابعاد کفه:           ۲۰۰*۱۰۰

قابلیت:               با رمپ/ بدون رمپ